Osobní údaje

Osobní údaje zpracováváme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/67 (GDPR) a zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti.

Kdo a jaké údaje o Vás zpracovává?

otevřít
Milan MarinčákIvan Boukal, jako společní správci, dle čl. 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“), uchovávají a zpracovávají níže uvedené osobní údaje zákazníků Zdravého jídla Říčany, IČ: 05485771, se sídlem Preislerova 750/6, Praha-Kolovraty:

 • jméno a příjmení (ev. firmu)
 • adresu
 • emailovou adresu
 • telefonní číslo

Další informace, uváděné zákazníky v objednávce, kterými jsou:

 • objednaná jídla
 • zvolený obal
 • údaje v poznámce

Uvedené osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány ve formě:

 1. elektronické v podobě emailů, záznamů v databázi, seznamu kontaktů a v zálohách webu
 2. tištěné

Dalšími příjemci osobních údajů (v rozsahu nezbytném) jsou

 • Naši pomocníci a řidiči – pro kompletaci objednávek a jejich výdej nebo rozvoz.
 • Ing. Karel Adrle, IČ: 45872830, se sídlem Sadová 333, 251 64, Mnichovice – dodavatel účetních a daňových služeb.

Mlčenlivost

Naši řidiči a pomocníci jsou proškoleni v interních bezpečnostních pravidlech a jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích našich zákazníků a o jejich zabezpečení. Tato mlčenlivost trvá i po skončení jejich pracovního vztahu.

Právní základ zpracování

otevřít
Osobní údaje zpracováváme a uchováváme v souladu s platnými zákony České republiky, zejména s Nařízením, a to za účelem:

 1. poskytnutí objednané služby, fakturaci a řešení případných reklamací
 2. diagnostiky a řešení případných technických nebo uživatelských potíží

Nepoužíváme žádný způsob rozhodování čistě na bázi automatizovaného zpracování, ani neprovádíme profilování dat dle článku 22 odst. 2 Nařízení.

Osobní údaje nepředáme do třetích zemí mimo EU.

Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro plnění smlouvy.

Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být zákazníkům zasílána upozornění na změny a novinky a jiná důležitá obchodní sdělení. Tento postup, pokud jej neodmítnete, umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Tato sdělení lze kdykoliv odhlásit zasláním e-mailu na info@zdravejidloricany.cz nebo dopisu na adresu provozovny.

Jak dlouho budeme údaje o Vás uchovávat?

otevřít
 1. Objednávku v tištěné formě předáváme, při doručení jídla, zákazníkovi. V případě, že ji zákazník nepřevezme, je na provozovně do 14 dnů zlikvidována. V odůvodněných případech (fakturace) uchováváme vytištěné objednávky až 2 měsíce.
 2. Emailové kopie objednávek uchováváme až 6 měsíců.
 3. Kopie objednávek v databázi webu uchováváme až 1 rok.
 4. Zálohy webu uchováváme až 1 rok.
 5. V rámci dokumentace diagnostiky a řešení technických nebo uživatelských problémů uchováváme osobní údaje, zpracovávané pro tyto účely, v tom kterém případě, až 5 let.
 6. Ze seznamu kontaktů zákazníků osobní údaje, vzhledem k jejich nízké rizikovosti a k opakovanému objednávání stejnými zákazníky, mažeme pouze pokud nás o jejich výmaz zákazník požádá prostřednictvím emailu na info@zdravejidloricany.cz nebo dopisu na adresu provozovny.

Poučení o Vašich právech

otevřít
Upozorňujeme: (1) nejste povinni nám jakékoliv údaje poskytnout a jejich poskytnutí je dobrovolné; (2) souhlasy ke zpracování osobních údajů nám udělené můžete kdykoliv odvolat i bez uvedení důvodu zasláním emailu na info@zdravejidloricany.cz nebo dopisu na adresu provozovny. Po odvolání souhlasu se zpracováním Vašich údajů budou smazány z naší databáze, emailové schránky a seznamu kontaktů.

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, případně nás požádat o jejich kopii,
 • požadovat od nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • na přístup k těmto údajům a na jejich aktualizaci nebo opravu,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů. Uplatníte-li toto právo, odstraníme Vaše kontaktní údaje a kopie Vašich objednávek z emailových schránek, seznamu kontaktů, databáze webu a pracovních telefonů. I poté ale mohou tyto údaje zůstat v zálohách databáze webu, do uplynutí lhůty, po kterou dané zálohy potřebujeme uchovávat.
 • obrátit se, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů, na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud.

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem:

 • požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat provedení opravy nebo likvidaci osobních údajů.

Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (tento postup nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů bez dalšího).

Zpracování svých osobních údajů podle tohoto dokumentu můžete kdykoli ukončit zasláním emailu na info@zdravejidloricany.cz nebo dopisu na adresu provozovny. V případě potřeby nás můžete kontaktovat také telefonicky na čísle 739 467 352.